IS Heimssafn

IS Heimssafn er verðbréfasjóður sem fjárfestir í erlendum hlutabréfasjóðum.

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

IS Heimssafn er sjóðasjóður (e. fund of funds) sem hefur það markmið að skila fjárfestum góðri ávöxtun til langs tíma með fjárfestingum í erlendum hlutabréfasjóðum.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

IS Heimssafn hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé til langs tíma og þola miklar verðsveiflur í von um hærri ávöxtun yfir lengra tímabil. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af dreifðu eignasafni. Eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum, þ.a. fjárfestingunni fylgir einnig gengisáhætta. IS Heimssafn hentar vel þeim sem vilja áhættudreifingu með fjárfestingu í safni erlendra hlutabréfasjóða, sem valið er saman af sérfræðingum og vandlega vaktað.

Fjárfestingarmarkmið

Eignir sjóðsins eru ávaxtaðar með fjárfestingum í hlutabréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum á alþjóðlegum mörkuðum, og uppfylla skilyrði laga um verðbréfasjóði (UCITS-sjóðir).

Stefna sjóðsins er að fjárfesta í hlutabréfasjóðum sem hafa náð góðum árangri í fjárfestingum sínum með gegnsærri og agaðri fjárfestingarstefnu. Eign sjóðsins í einstökum verðbréfasjóðum má að hámarki nema 20% af heildareignum. Sjóðnum er óheimilt að fjárfesta í einstökum verðbréfasjóðum sem fjárfesta meira en 10% af eignum sínum í hlutdeildarskírteinum annarra verðbréfasjóða.

Jafnan skal sjóðurinn vera fullfjárfestur í hlutabréfasjóðum og hlutabréfum, en sjóðnum er þó heimilt að eiga allt að 10% í lausu fé til að mæta innlausnum. Stefnt er að því að ná hærri ávöxtun en heimsvísitala Morgan Stanley Capital International.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

2.855,74
-19,59 (-0,68%)
Gengi skráð 18.7.2019

Gengisþróun & ávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Verðbréfasjóður 
Stofnár 1999
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri Sigurður G. Gíslason

Þóknanir
Kostn. við kaup/áskrift 2,0%/1,00%
Árl. umsj.laun* 1,5% + árangurstengt
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila

Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 3 viðsk.dagar (T+3)
Viðmiðunartími kl. 15:00

*Verði árangur við ávöxtun Heimssafns umfram viðmiðunarvísitölu reiknast 10% af þeim árangri sem árangurstengd umsjónarlaun að teknu tilliti til stærðar sjóðsdeildar í hverjum mánuði.