Skuldabréfasjóðir

IS Lausafjársafn

 • Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í innlánun, ríkisvíxlum og ríkisskuldabréfum
 • Mjög stuttur meðallíftími takmarkar sveiflur á gengi
 • Hentar þeim sem vilja ávaxta fé í viku eða lengur

IS Veltusafn - Innlán, ríkisvíxlar og skuldabréf

 • Fjárfest í innlánum, ríkisvíxlum og ríkisskuldabréfum
 • Mjög stuttur meðallíftími takmarkar sveiflur á gengi
 • Hentar þeim sem vilja ávaxta fé í þrjá mánuði eða lengur

IS Ríkissafn - Ríkisskuldabréf og innlán fjármálastofnana

 • Fjárfest í ríkisskuldabréfum, ríkisvíxlum og innlánum fjármálastofnana
 • Áætlaður meðallíftími bréfaeignar sjóðsins er 1-3 ár og sveiflur í ávöxtun eru frekar litlar
 • Hentar þeim sem vilja ávaxta fé í eitt ár eða lengur

IS Ríkisskuldabréf meðallöng

 • Fjárfest í íslenskum ríkisskuldabréfum
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið nokkrar og fylgja ávöxtunarkröfu á markaði
 • Hentar þeim sem vilja spara til lengri tíma

IS Ríkisskuldabréf löng

 • Fjárfest í ríkisskuldabréfum
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar og fylgja ávöxtunarkröfu á markaði
 • Hentar þeim sem vilja fjárfesta til nokkurra ára

IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð

 • Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í óverðtryggðum skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum fjármálafyrirtækja
 • Hentar einstaklingum og fagfjárfestum sem vilja ávaxta fé til nokkurra ára
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar

IS Sértryggð skuldabréf

 • Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í sértryggðum skuldabréfum, ríkisskuldabréfum og innlánum
 • Hentar einstaklingum og fagfjárfestum sem vilja ávaxta fé til nokkurra ára
 • Áætlaður meðallíftími eigna sjóðsins er opinn
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar

IS Sértryggð skuldabréf VTR

 • Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í verðtryggðum sértryggðum skuldabréfum, verðtryggðum ríkisskuldabréfum og innlánum
 • Hentar einstaklingum og fagfjárfestum sem vilja ávaxta fé til nokkurra ára
 • Áætlaður meðallíftími eigna sjóðsins er opinn
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar

IS Skuldabréfasafn

 • Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs eða sveitarfélaga, skuldabréfum, víxlum og innlánum fjármálafyrirtækja ásamt öðrum skuldabréfum fyrirtækja og stofnana
 • Hentar einstaklingum og fagfjárfestum sem vilja ávaxta fé til nokkurra ára
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið nokkrar

IS Græn skuldabréf

 • Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir aðallega í skuldabréfum sem gefin hafa verið út til að stuðla að sjálfbærni og/eða jákvæðri þróun í umhverfis- og samfélagsmálum.
 • Valkostur fyrir sparifjáreigendur sem leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsmál án þess að slaka á kröfum um samkeppnishæfa langtíma ávöxtun.
 • Þar til markaður með græn skuldabréf nær nægjanlegri stærð mun sjóðurinn fjárfesta í skuldabréfum sem gefin eru út af eða með ábyrgð ríkissjóðs.
 • Breytilegur meðallíftími getur valdið miklum sveiflum í ávöxtun.
 • Söluaðili sjóðsins er Íslandsbanki.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.