IS Fókus - vextir

Hentugur fjárfestingartími 2 ár+

Fjárfestingarsjóður

IS Fókus – vextir er fjárfestingarsjóður og fjárfestir í ríkisskuldabréfum eða öðrum fjármálagerningum tengdum ríkisskuldabréfum og í innlánum fjármálafyrirtækja. Meðallíftími skuldabréfa sjóðsins getur verið á bilinu 0-14 ár og þýðir það að verð bréfa í sjóðnum geta sveiflast mikið við breytingar á ávöxtunarkröfu bréfanna á markaði.

Upplýsingablað Lykilupplýsingar

Markmið sjóðsins

Markmið sjóðsins er langtíma hækkun eigna með því að fjárfesta í ríkisskuldabréfum eða öðrum fjármálagerningum tengdum ríkisskuldabréfum og í innlánum fjármálafyrirtækja.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í tvö ár eða lengur. Meðaltími eigna sjóðsins getur verið á bilinu 0 til 14 ár, þannig að gengi sjóðsins er nokkuð næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og gengi sjóðsins getur lækkað tímabundið. Sérkjör eru í boði fyrir fjárfesta sem hafa undirritað eignastýringarsamning við Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka hf. og annarra söluaðila, en almenn kjör eru fyrir aðra fjárfesta.

Fjárfestingarmarkmið

Eignir sjóðsins skulu ávaxtaðar í innlánum fjármálafyrirtækja og skuldabréfum útgefnum af ríkissjóði, svo sem ríkisbréfum, spariskírteinum, ríkisvíxlum eða skuldabréfum útgefnum af stofnunum ríkissjóðs, svo sem íbúðabréfum og húsbréfum Íbúðalánasjóðs. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í skuldabréfum sveitarfélaga. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta allt að 20% í öðrum sjóðum. Undir þá heimild fellur fjárfesting í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða. Samanlögð fjárfesting í hlutum og hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða má þó að hámarki vera 20% af eignum sjóðsins. Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og samkvæmt þessu nýtir hann sér heimild skv. 2. og 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Sjóðurinn nýtir sér jafnframt 38. gr. sömu laga um traust verðbréf. Aukin áhætta sjóðsins sem fjárfestingarsjóðs mun því felast í minni áhættudreifingu heldur en gildir um verðbréfasjóði.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi

1.658,35
-1,26 (-0,08%)
Gengi skráð 20.9.2018

Gengisþróun & ávöxtun

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
Upplýsingablað
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Fjárfestingarsjóður 
Stofnár 2009
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjórar Ingólfur S. Kristjánsson
  Helga Óskarsdóttir
Þóknanir
Kostn. við kaup 2,00%
Árl. umsj.laun 1,80%
Afgreiðslugjald
skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagur (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00