IS Einkasafn D

Hentugur fjárfestingartími 4 ár+

Fjárfestingarsjóður

IS Einkasafn D er sjóðsdeild í fjárfestingarsjóðnum IS Einkasöfn sem fjárfestir í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum. Sjóðsdeildirnar eru í umsjá sérfræðinga Íslandssjóða sem aðlaga fjárfestinguna að þeim breytingum sem verða á markaði.

Helstu kostir

  • Sérfræðingar sjá um stýringu safnsins
  • Víðtæk þjónusta og upplýsingagjöf
  • Einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði
  • Skattalegt hagræði

Fjárfesta í sjóði

Lykilupplýsingar (fl. A)Lykilupplýsingar (fl. B)

Upplýsingablað (fl. A) Upplýsingablað (fl. B)

Markmið sjóðsins

Markmið IS Einkasafns D er annars vegar að verja höfuðstól eigenda og hins vegar að auka verðmæti þeirra með því að ávaxta fjármuni sjóðsdeildarinnar á virkan hátt í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða og fagfjárfestasjóða, auk þess að fjárfesta í stökum fjármálagerningum og innlánum í samræmi við fjárfestingarstefnu.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar öllum fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fjögur ár eða lengur. Sjóðurinn fjárfestir að stærstum hluta í ríkisskuldabréfum og ríkisskuldabréfasjóðum. Sérkjör eru í boði fyrir fjárfesta sem hafa undirritað eignastýringarsamning við Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka hf., en almenn kjör eru fyrir aðra fjárfesta.

Fjárfestingarmarkmið

IS Einkasafn D fjárfestir í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða og fagfjárfestasjóða. Sjóðsdeildinni er einnig heimilt að fjárfesta í stökum fjármálagerningum. Fjárfestingar í gegnum sjóði og stakir fjármálagerningar skulu vera í ríkistryggðum verðbréfum svo sem ríkisbréfum, ríkisvíxlum, íbúðabréfum og húsbréfum Íbúðalánasjóðs. Að auki hefur sjóðsdeildin heimildir til að fjárfesta beint eða í gegnum sjóði í skuldabréfum sveitarfélaga, skuldabréfum og víxlum annarra útgefenda auk innlána. Jafnframt fjárfestir sjóðurinn í stökum hlutabréfum og hlutabréfsjóðum að hámarki 50% af eignum sínum. Sjóðsdeildin má fjárfesta allt að 60% af eignum sínum í erlendum fjármálagerningum.

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.

* Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.


Gengi (fl. A)

1.221,56
+4,23 (0,35%)
Gengi skráð 17.1.2018

Gengisþróun & ávöxtun (fl. A)

Nafnávöxtun

Gengisþróun 1 árSjóðaúrval

Almennar upplýsingar

Ítarefni
Lykilupplýsingar (fl.A)
Lykilupplýsingar (fl.B)
Upplýsingablað (fl. A)
Upplýsingablað (fl. B)
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikn. Íslandssjóða hf.
Vaxta- og verðskrá verðbréfaþjónustu

Almennt
Rekstrarform Fjárfestingarsjóður 
Stofnár 2015
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri Sigurður G. Gíslason
Þóknanir
Kostn. við kaup 1,00%
Árl. umsj.laun, fl.A* 1,25%
Árl. umsj.laun, fl.B* 0,60%
Afgreiðslugjald skv. verðskrá söluaðila
Viðskiptapantanir
Kaup/innlausn 2 viðsk.dagur (T+2)
Viðmiðunartími kl. 15:00

* Sjóðsdeildin skiptist í tvo flokka, A og B. Flokkur B er fyrir fjárfesta sem eru með samning um eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf við VÍB en flokkur A er fyrir aðra fjárfesta.